1384-1

بهمن تابان

سال : 1384

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه: توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 281 مورد  انواع پروژه های توزیع.