1384-12

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق موسوی .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .