1384-13

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق موقت دژبان سپاه.

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .