1384-15

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق فتوتی .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .