1384-16

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق زرتوشه فراهانی .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .