1384-2

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق ایمن آینه.

شرح پروژه :تجهیز پست زمینی و کابلکشی 20 کیلوولت.