1384-22

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق شرکت زیبا سازه ارس .

شرح پروژه : احداث پست هوائی، کابلکشی فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط هوائی .