1384-23

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق عباسعلی نژاد .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .