1384-24

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق عبادی .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .