1384-25

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق پیربداغی .

شرح پروژه :احداث پست هوائی، کابلکشی فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط هوائی .