1384-26

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : تامین برق بهداری کل سپاه .

شرح پروژه : تجهیز پست زمینی، کابلکشی 20 کیلوولت و خطوط فشار متوسط هوائی .