1384-27

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : شرکت آشیانه سبز .

شرح پروژه : تجهیز پست زمینی، احداث پست هوائی، کابلکشی 20 کیلوولت و خطوط فشار ضعیف و متوسط هوائی.