1384-28

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری بلوار ابوذر .

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشار ضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی .