1384-3

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما :شرکت نایلون سفید.

شرح پروژه : احداث پست و خط هوایی 20 کیلوولتو خروجی فشار ضعیف.