1384-30

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری ، تقاطع نبرد .

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشارضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی .