1384-31

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : رفع معارض پل عابر شهرداری پارک بسیج.

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت و فشارضعیف و خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی .