1384-9

بهمن تابان

سال : 1384 .

کارفرما : شرکت تولیدی پاما .

شرح پروژه : احداث پست هوایی و کابلکشی فشار ضعیف .