1385-2

بهمن تابان

سال : 1385 .

کارفرما : پست هنرستان .

شرح پروژه : کابلکشی 20 کیلوولت.