1386-1

بهمن تابان

سال : 1386 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران.

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 12 مورد تجهیز پست زمینی .