1386-2

بهمن تابان

سال : 1386 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه : توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 31 مورد احداث پست هوایی .