1386-4

بهمن تابان

سال : 1386 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه :توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی  24 مورد احداث خطوط 20 کیلوولت هوایی .