1386-6

بهمن تابان

سال : 1386 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران .

شرح پروژه :توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی 44 مورد احداث خطوط فشار ضعیف هوایی .