1386-8

بهمن تابان

سال : 1386.

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان قزوین.

شرح پروژه : روشنایی اتوبان کرج – قزوین حد فاصل نیروگاه.