1387-1

بهمن تابان

سال : 1387 .

کارفرما : شرکت عمران تجارت خاوران .

شرح پروژه : اجرای عملیات تجهیز پست برق استخر و سونای کریم شیرازی .