1387-2

بهمن تابان

سال : 1387 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .