1387-3

بهمن تابان

سال : 1387 .

کارفرما : معاونت اجرایی جنوب شرق.

شرح پروژه : توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی .