1387-4

بهمن تابان

سال : 1387 .

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان خوزستان.

شرح پروژه : روشنائی محور اهواز-اندیمشک.