1388-1

بهمن تابان

سال : 1388 .

کارفرما : سازمان پارک ها و فضای سبز تهران .

شرح پروژه : نصب تابلوی برق بوستان ری .