1389-1

بهمن تابان

سال : 1389 .

کارفرما : آستان مقدس حضرت عبدالعظیم .

شرح پروژه : برق رسانی واحد گل و گیاه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم.