1390-1

بهمن تابان

سال : 1390 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ .

شرح پروژه : طرح انتقال نیرو و برق رسانی و نصب و راه اندازی و برق دار کردن شبکه های توزیع .