1390-2

بهمن تابان

سال : 1390 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران .

شرح پروژه : توسعه و احداث شبکه های توزیع .