1390-3

بهمن تابان

سال : 1390 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران .

شرح پروژه : تامین برق مسکن مهر شهر جدید پرند .