1390-6

بهمن تابان

سال : 1390 .

کارفرما : شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ستاد مرکزی پروژه کوثر.

شرح پروژه : انشعاب برق جایگاه CNG شهید بخارائی.