1391-2

بهمن تابان

سال : 1391 .

کارفرما : توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع.

شرح پروژه : توسعه و احداث شبکه های برق بزرگراه امام علی (ع).