1392-1

بهمن تابان

سال : 1392 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران .

شرح پروژه : توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع.