1392-2

بهمن تابان

سال : 1392 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.

شرح پروژه : انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع در زمینه های توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی.