1392-3

بهمن تابان

سال : 1392 .

کارفرما : قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء.

شرح پروژه : عملیات نیرورسانی انشعاب برق جایگاه CNG فردوسیه شهریار.