1393-1

بهمن تابان

سال : 1393 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ.

شرح پروژه : عملیات انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع نیروی برق منطقه هفت تیر.