1393-2

بهمن تابان

سال : 1393 .

کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران.

شرح پروژه : توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع.