1393-3

بهمن تابان

سال : 1393 .

کارفرما : تصفیه خانه هفتم آب استان تهران.

شرح پروژه : انتقال نیرو و برق رسانی به پست.