1393-4

بهمن تابان

سال : 1393 .

کارفرما : نیروگاه شهدای پاکدشت (سیکل ترکیبی دماوند).

شرح پروژه : تعمیر و راه اندازی سیستم روشنائی.